گفتاردرمانی

آزاده صفاییان

کارشناس ارشد گفتار درمانی

نفیسه محمدی

کارشناس گفتار درمانی

مشاهده جزییات +

روانشناسی و بازی درمانی

سمانه طاهری نیا

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مشاهده جزییات +

نوروفیدبک و کار درمانی

زهرا سادات علوی

کارشناس کادرمانی

مهوش باقری

دکتری روانشناسی سلامت

مشاهده جزییات +